Nr 1 2018

Allmänt

 • Ombyggnad riksbankshuset startar
 • Grundarbeten för transformatorstation startar
 • Ledningsomläggningar startar för att möjliggöra byggnation av Kulturkvartet

Transformatorstation

 • Rivning/demontageparkeringsyta
 • Flytt elkabel
 • Spontningsarbeten
 • Pålningsarbeten
 • Markarbeten för platta

 

Ritning av transformatorstation

Ledningsomläggning

 • Infart via korsning Nygatan-Östra Bangatan kommer vara avstängd.  
 • Trafikljus samt fjärrkyla kommer att flyttas i korsningen Östra Bangatan – Nygatan. 
 • Spontning för flytt av dagvattenledning
 • Schakt etapp 1(närmast vasabron till konserthuset) för högspänning på Fabriksgatan
 • Schakt för serviser(Nygatan) in till KKV

Ledningsomläggning