GUAB utvecklar området kring Gustavsvik

Gustavsvik Örebroporten GUAB

Området kring Gustavsviksanläggningen utvecklas successivt genom Gustavsviks Utvecklingsbolag AB.

Gustavsviks Utvecklingsbolag AB, GUAB, bildades samtidigt Gustavsviks intressenter AB och Örebroporten blev delägare i Gustavsvik Resorts. I bolagets syfte står angivet: ”Bolaget har till föremål att utveckla och projektera mark, fastigheter och byggnation, bistå vid försäljning av fastigheter samt äga fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.”.

Sedan starten 2011 har bolaget jobbat aktivt för att utveckla markområdet kring Gustavsvik Resorts. GUAB har tagit fram ny detaljplan för merparten av det optionsområde som bolaget förfogar över. Vidare har man också tagit fram ett gestaltningsprogram för allmänna ytor vid Gustavsvik Resorts. Hittills har mark sålts till olika exploatörer som byggt 380 lägenheter, blandat hyresrätter och bostadsrätter. Ett parkeringshus har byggts för 270 platser. Därtill har kontor på 3600 kvm byggs. Byggnation är påbörjad av ytterligare 200 lägenheter och drygt  3700 kvm kontor. Ytterligare ca 11 000 kvm kontor, ca 16 000 kvm hotell och ett parkeringshus finns möjlighet att exploatera i området.

GUAB ägs till 51% av Örebroporten Förvaltning AB och 49% av Gustavsviks Intressenter. Styrelseordförande i GUAB är Jeanette Berggren.