Skattebetalarna har inte betalat för renovering av privat villa

Pressmeddelande

2022-06-30

Skattebetalarna har inte betalat för renovering av privat villa

Örebroporten fick i januari, genom uppgifter från Sveriges Radio P4, kännedom om att projektnumret för ett takrenoveringsprojekt för Virginska skolan förekom i ett beslut hos Skatteverket. Skatteverkets beslut berörde totalentreprenören Byggtema avseende renovering av privat villa för entreprenörens huvudägare. Renoveringen av Virginska skolans tak genomfördes av Byggtema som en fastprisentreprenad i flera etapper under åren 2013-2015.

När Örebroporten fick kännedom om Skatteverkets beslut tillsattes en utredning för att bringa klarhet i frågan om takrenoveringsprojektet hade belastats med felaktiga fakturor. Utredningsuppdraget gick till advokatfirman Kahn Pedersen som nu är klara med utredningen.

  • Utredningen har inte visat på några omständigheter som tyder på att Byggtema har låtit Örebroporten betala för renoveringen av Byggtemas huvudägares fastighet genom att fakturera Örebroporten för kostnaderna inom ramen för Projektet Virginska skolan. Skattebetalarna, genom kommunägda Örebroporten som ägare av Virginska skolan, har således inte betalat för något annat än takrenoveringen, vilket förstås är ett mycket skönt konstaterande säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.
  • När vi gick igenom underlagen inför Kahn Pedersens granskningsuppdrag hittade vi ett anonymt brev från 2013 med allvarligt innehåll i vårt diarium. I brevet varnades Örebroporten för risken att drabbas av felaktiga fakturor. Det är dock varken möjligt eller lämpligt att dra några slutsatser utifrån innehållet i brevet, särskilt som det inte framkommit några faktiska omständigheter i utredningen i övrigt som styrker påståendena i brevet. Uppgifterna i det anonyma brevet går inte att använda mer än som en påminnelse om att fakturagranskning är ett viktigt arbetsmoment i vår verksamhet, säger Jeanette Berggren.
  • Örebroporten har sedan många år haft goda rutiner för hantering av projekt och fakturor. Vi har nu tagit till oss denna slutrapport och använder resultatet i vårt ständigt pågående kvalitetsledningsarbete avslutar Jeanette Berggren.

Sammanfattande slutsatser i Kahn Pedersens utredning

  1. Vi har inte identifierat några omständigheter som talar för att ByggTema skulle ha fakturerat Örebroporten för kostnader hänförliga till renoveringen av ByggTemas ägares privata fastighet. Det finns följaktligen inget som objektivt sett talar för att Örebroporten skulle ha betalat för renoveringen av ByggTemas ägares privata fastighet.
  2. Projektet Virginska skolan har genomförts till fast pris och ByggTema har hållit sig till det fasta priset. ÄTA-fakturorna och tillhörande specifikationer innehåller ingen uppgift som talar för att fakturerade ÄTA-arbeten och tillhörande material inte skulle ha någon koppling till Projektet Virginska skolan.
  3. Detta innebär att även om ByggTema skulle ha vidarefakturerat kostnader för renoveringen av ByggTemas ägares privata fastighet till Örebroporten, vilket vi inte funnit några bevis för, har det sannolikt inte lett till ökade kostnader för Örebroporten. En eventuell vidarefakturering skulle, med andra ord, endast ha påverkat ByggTemas vinstmarginaler för Projektet Virginska skolan.

 

Mer information: Jeanette Berggren, VD, jeanette.berggren@orebroporten.se, 070-668 69 62