Sponsring och samarbeten

Sponsring

Örebroportens överväganden vid beslut om sponsring och samarbeten

När vi tar ställning till om Örebroporten skall gå in som sponsor/samarbetspartner eller ej så styrs det av följande överväganden:

Företagsprofilering

Stämmer organisationens verksamhet och mål med de kvaliteter som Örebroporten vill förknippas med - förstärker samarbetet på ett positivt sätt vår image?

Marknadsföringseffekter

  • På vilket sätt tillför aktiviteten möjlighet för Örebroporten att genom information och marknadsföring lämna näringslivet en god service i frågor om mark- och lokalutnyttjande i kommunen?
  • På vilket sätt tillför aktiviteten möjligheter till profilering av Örebroportens verksamhet till allmänheten, ägare och andra intressenter?
  • På vilket sätt tillför aktiveten möjlighet att stärka vårt arbetsgivarvarumärke?
  • Hur stor är målgruppen och är det rätt forum?

Kundnytta

På vilket sätt tillför aktiviteten kvaliteter/nytta för våra kunder?

Företagsnytta

På vilket sätt tillför aktiviteten kvaliteter/nytta för Örebroporten i sin helhet? 

Arenaägarprofilering

Har aktören sin hemvist i någon av våra arenor?

Koppling till Örebroportens vision ”Nya möjligheter”

På vilket sätt kan aktiviteten förknippas med vår vision Nya möjligheter och bidra till ökat intresse för etablering i Örebro?

CSR

Finns det en naturlig koppling mellan aktuellt samhällsengagemang och Örebroportens uppdrag?

En sammanvägning görs av flera av frågeställningarna enligt ovan innan beslut fattas om sponsring/samarbete.

 

Sponsring kan ske av

  • Idrottsföreningar
  • Kulturföreningar
  • Organisationer
  • Evenemang
  • Företagsarrangemang

Förfrågningar ställs till carina.olsson@orebroporten.se 

Beslut fattas av Örebroportens VD.

Örebroportens beslut kan inte överklagas.